Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy www.szkolanumerologi.pl prowadzony jest przez Olgę Stępińską, reprezentująca spółkę Homes sp. z o.o. z siedzibą w w Łodzi ul. Walerego Wróblewskiego 59c lok 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000927615 oraz NIP: 7272853192. Sklep internetowy https://szkolanumerologii.pl umożliwia sprzedaż książek, ebooków oraz skryptów, kart afirmacyjnych, kursów, medytacji, konsultacji indywidualnych oraz półrocznego studium Szkoły Numerologii  przez Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Walerego Wróblewskiego 59c lok 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000927615 oraz NIP: 7272853192 (Homes).
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Walerego Wróblewskiego 59c lok 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000927615 oraz NIP: 7272853192 (Homes).
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://szkolanumerologii.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego www.szkolanumerologi.pl
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów. 
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Numeroletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Numerolettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 16. Polityka Prywatności – dokument umieszczony dostępny na stronie Sklepu w celu poinformowania Klienta o tym jakie dane osobowe są o niego zbierane, o podstawach przetwarzania, jak będą wykorzystywane dane osobowe, o celu i zakresie zbierania danych osobowych, o sposobie kontaktu z Klientem, dokonywania zmian w danych osobowych przez Klienta oraz sposobie ich zabezpieczania i przysługującym Klientowi prawom.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Walerego Wróblewskiego 59c lok 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000927615 oraz NIP: 7272853192 (Homes).
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@szkolanumerologii.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: spółka Homes 92 1870 1045 2083 1071 0866 0001
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email lub listownie na adres spółki Homes.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony https://szkolanumerologii.pl/sklep/ oraz https://szkolanumerologii.pl/ksiazki/kategoria-produktu/ksiazki-i-skrypty/
 3. Zamówienia złożone po godz. 16:00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest z opcją założenia Konta w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają obwiązujący podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku wybranych kursów dostępnych w sklepie Sprzedawca oferuje płatność ratalną. Informacja taka zawarta jest zawsze na stronie danego kursu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji podczas składania zamówienia. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 1. Imię i Nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Dane adresowe do dostawy
 4. Telefon kontaktowy

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 ust 1 i 2.
 4. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia, przy rejestracji, pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności 
 2. W celu złożenia Zamówienia należy: 

1) Wejść na stronę https://szkolanumerologii.pl/sklep/ wybierając interesującą tematykę.

2) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

3) Wypełnić dane formularza zamówienia.    

4) Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

5) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust.5.

 1. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie umowy.
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje w formie przesłania wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Klient po zatwierdzeniu zamówienia zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za zamówienie w terminie 3 dni. Po jego upływie wysyłane jest przypomnienie o płatności.
 4. W przypadku niedokonania płatności przez 7 dni – zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 5. Klient dokonujący zakupów produktów Homes ma możliwość dokonania zakupów oferowanych na stronie https://szkolanumerologii.pl/ksiazki/kategoria-produktu/ksiazki-i-skrypty/ oraz z kategorii Kursy i szkolenia, Konsultacje indywidualne, Vouchery prezentowe, Medytacje, Inicjacje Reiki widocznych na stronie https://szkolanumerologii.pl/sklep/.
 6.  Sklep nie oferuje możliwości utworzenia multikoszyka pomiędzy tymi domenami. W takim przypadku należy najpierw dokonać zamówienia wybranych produktów z jednej domeny, a następnie dokonać zamówienia z produktami z drugiej domeny.  

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Sprzedawca realizuje dostawy towarów fizycznych za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. 
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy zamówionych towarów z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, tym samym zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego o zmianie sposobu dostawy. W takiej sytuacji wycofanie realizacji zamówienia przez zamawiającego będzie możliwe, gdy zmianie ulegną również koszty transportu.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności – rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – www.przelewy24.pl lub PayPal – www.paypal.com oraz przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail jest także potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

 1. Klient w toku składania zamówienia będzie miał możliwość wybrania opcji czy chce otrzymać wraz z zamówionym Produktem paragon czy fakturę VAT.  Przy dokonaniu wyboru – Faktura VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych tj.: Imię i nazwisko/firmę
 2. Adres zamieszkania/siedziby
 3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne)

 1. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania środków na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru).
 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, przy płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
 6. Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i jest uzależniony od rodzaju i ilości zamawianego towaru, miejsca i sposobu dostawy. W przypadku zamówień specjalnych oraz w szczególnych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie z uprzedzeniem każdorazowo powiadomiony przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu dostawy, w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 8. W przypadku zrealizowania dostawy towaru w terminie uzgodnionym przez strony i pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, a nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, koszt ponownej wysyłki i zwrotu towaru obciąża Klienta.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość wysyłki produktu za granicę, po wcześniejszym kontakcie klienta drogą mailową i ustalrniu szczegółów przesyłki tą drogą.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są dostępne na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 11. W przypadku zakupu kursu w momencie zapisu na kurs dokonywana jest rezerwacja miejsca Klienta. 
 12. W przypadku konsultacji indywidualnych, po dokonaniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty email w celu ustalenia terminu spotkania (daty i godziny). 
 13. W przypadku produktów tworzonych indywidualnie dla Klienta (np. Horoskop numerologiczny) Sprzedawca ma 7 dni na przygotowanie spersonalizowanego produktu od momentu przekazania przez Klienta wszystkich niezbędnych danych.
 14. Lista danych niezbędnych do produktu tworzonego indywidualnie dla Klienta zostanie przesłana w formie elektronicznej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail. 
 15. W przypadku produktów i usług oferowanych przez Sklep Klient zobowiązuje się do nie przekazywania żadnych otrzymanych materiałów osobom trzecim (dotyczy to notatek z kursów czy też materiałów przekazywanych podczas kursów m.in. skrypty, książki). 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość udostępnionego Klientowi przez Sprzedawcę (wzór formularza-pobierz). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 1  i 2. 
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, dokonane przez niego kwoty uiszczone tylko za towar. 
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem są wytworzone i dostarczone dane w postaci cyfrowej (e-booki, filmy, aplikacje, muzyka, nagrania wizualne lub teksty)  z uwagi na specyfikę tego rodzaju treści,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. którą Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. Konsument składa wówczas oświadczenie o treści: „Dokonuję zamówienia treści cyfrowej, proszę o natychmiastowe wykonanie umowy. Zostałem poinformowany/a, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.”,
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana i wymagająca specjalnych warunków transportu, wymagana temperatura przechowywania przez Producenta.
 7. w przypadku odwołania kursu w sytuacji zbyt małej ilości osób chętnych do uczestniczenia w kursie lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy za które nie ponosi odpowiedzialności. 

 1. W przypadku odwołania kursu z przyczyn wskazanych w ust. 7 pkt 7 zostanie wyznaczony kolejny termin uruchomienia kursu lub jego odwołania o czym Klient zostanie poinformowany na podany w formularzu rejestracji adres e-mail w terminie najpóźniej 7 dni  przed datą kursu.
 2. W przypadku odwołania kursu bez wyznaczenia kolejnego terminu Sprzedawca dokona zwrotu opłaty w terminie 14 dni o dnia poinformowania Klienta o odwołaniu kursu.
 3. Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 21 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 21 dni, zostanie potrącone 100 % wpłaconej kwoty. Koszt ten pokrywa koszty organizatora związane z materiałami i przygotowaniem kursu oraz rezerwacja miejsca na kursie, którego ilość miejsc jest z góry ograniczona, w celu zachowania najwyższych standardów jakościowych ergonomicznych.
 4. Uczestnikowi, który zapłacił całość opłaty ceny za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 21 dni, zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 3. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania.
 4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w §3
 7. W reklamacji należy uwzględnić m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do reklamowanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie od otrzymania zgłoszenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 1.
 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 13. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana danego produktu na nowy nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.
 14. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym nie mają zastosowania.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Konsument posiada następujące przykładowe uprawnienia skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane Klientów portalu przetwarzane są przez Olgę Stępińską, reprezentującą obie spółki Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Walerego Wróblewskiego 59c lok 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000927615 oraz NIP: 7272853192 (Homes) oraz Obliczani Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie ul. Juranda 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000902461 oraz NIP: 7692239151. (Obliczani). Zbierane dane będą przetwarzane przez Olgę Stępińską do optymalizacji działalności oraz prowadzenia działań marketingowych. Dodatkowo zebrane dane po zakończeniu korzystania z aplikacji będą wykorzystane zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.0.1219 t.j), na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim właściciel Portalu może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb użytkownika. Użytkownik może zaakceptować pliki Cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
 4. Jeśli Klient przy składaniu zamówienia ma możliwość wyrażenia zgody na komunikację marketingową, osobą przetwarzającą dane osobowe jest Olga Stępińska. 
 5. Dane osobowe są przetwarzane w przypadku rejestracji, by otrzymywać newsletter („Numeroletter”) oraz poprzez dokonywania zamówień czy też bezpośredniej komunikacji poprzez maila biuro@olgastepinska.pl. 
 6. W ramach komunikacji marketingowej po wyrażeniu zgody wysyłanie są: newsletter („Numeroletter”), informacje o kursach, warsztatach, konsultacjach indywidualnych oraz promocjach na towary i usługi.
 7. Strona internetowa korzysta z pixela Facebook, Google Analystics oraz plików cookies. W związku z korzystaniem przez stronę szkolanumeorlogii.pl danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Pixel Facebook, Google Ads, Youtube, istnieje możliwość, że dane osobowe Klienta przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepie, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Klientom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe Klienta przetwarzane są także przez spółkę PayPro S.A z siedziba w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, w przypadku wybrania przez Klienta opcji elektronicznej płatności on-line za zakupy, wyłącznie w celu prawidłowego przebiegu procesu płatności. 
 9. Dane osobowe Klienta przetwarzane są także przez spółkę InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 28, w przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy towaru pod wskazany adres, wyłącznie w celu prawidłowego przebiegu procesu dostawy towaru. 
 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 11. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w sposób automatyczny, w tym także poprzez profilowanie. Profilowanie odbywać się będzie poprzez analizowanie dokonywanych przez poszczególnego Klienta towarów i usług oferowanych za pośrednictwem sklepu. 
 12. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe, właściciel Portalu zapewnia dostęp do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podawanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.
 14. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można się kontaktować z administratorem danych za pośrednictwem e-mail: biuro@olgastepinska.pl
 15. Właściciel Portalu zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez użycie protokołu SSL do wszystkich transmisji danych i zarządzanej zapory, aby chronić serwery właściciela Portalu.
 16. Właściciel Portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników ani Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 17. Właściciel Portalu może ujawnić dane zawierające ogólne zestawienia statystyczne dotyczące ogólnego użytkowania Portalu bez podawania danych umożliwiających identyfikację Użytkowników.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://szkolanumerologii.pl/regulamin-sklepu/
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.12.2021 r/